సునీత- నా కలల రాణి 23

By | April 30, 2018
0

telugu sex stories నేను ఇక ఆగకుండా స్టాఫ్ రూమ్ కి వెళ్ళాను…

సునీత కనిపించింది….

” హాయ్ మేడమ్” అని పలకరించాను…

తను నా వైపు చాలా కోపం గా చూసింది…

నాకు అర్థం కాక “ఏమైంది మేడం” అన్నాను.

“ఇక్కడ కాదు మధ్యాహ్నం ఇంటికి రా, నేను సెలవు పెడుతున్నాను”
అంది….

కాస్సేపు తీవ్రంగా ఆలోచించాను… ఎందుకు తను అలా ఉంది… అని… కానీ నాకు తట్టడం లేదు.
లంచ్ చేస్తున్నంత సేపూ…
రేవతి హడావిడి చేస్తోంది… ఎందుకో….
కాస్సేపటికి దానికి ఎవడో తగిలాడు… పోయింది….

అలా అలా కాస్సేపు గడిచిపోయింది…

నేను ఎవరి కంట పడకుండా జాగ్రత్తగా లంచ్ అవర్ లో బయటికి వచ్చేసా……
నిదానంగా నడుస్తూ….. సునీత ఇంటికి చేరుకున్నాను……

ఆ పాటికె వచ్చేసింది తను ఇంటికి…..

నేను నెమ్మదిగా డోర్ కొట్టాను…

తలుపు ఎవ్వరూ తీయలేదు……

నేను మళ్ళీ కొట్టాను…..

ఈ సారి డోర్ వద్దకు ఎవరో వస్తూన్నట్టుగా గజ్జెల శబ్దం వినపడింది…..

డోర్ ఓపెన్ అయ్యింది……

ఎదురుగా ఉంది ……

సునీత కాదు…..

ఒక 37-40 ఏళ్ళ ప్రౌఢ…..

నేను ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నాను….. ఆమె ఎవరు అని…
అంతలో తేరుకొని…
ఆమె ని చూసి ” సునీత మేడం లేరా అండీ” అని అడిగాను….

” ఆమె లోపల ఉంది….. నేను తీసుకెళ్తా ….. రావోయ్” అంటూ చొరవగా నన్ను లాక్కేళ్లింది…….

నాకు చాలా అనుమానం గా ఉంది…

ఇంతకీ సునీత ఎక్కడా? తనకేమీ కాలేదు కదా……

అనుకుంటూనే లోపల కి వెళ్ళాను…..

నేను హాల్ లో ఆగబోతుంటే, “ఇక్కడ కాదు మిస్టర్ మీ మేడం లోపల ఉంది……”

అంటూ నన్ను ఒకింత ఈడ్చుకెళ్లినంత పని చేసింది……

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *