శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 68

By | November 19, 2020
0

telugu sex stories శ్రీమతి రంకు అనుభవాలు 68 అది ఎక్కడ నుంచో కాదు, తన ఇప్ప పూవులోంచి చిలుకుతున్న మధువు. తామర తూడు సువాసన. మత్తైన పరిమళము. ఎక్కడో చదివాను, ఇలాంటి వాసన పద్మిణి జాతి స్త్రీకే సాధ్యమని. అంటే. ? నా సుమ త్తా పద్మిణి జాతి ఆడదా.!!! నా భాగ్యానికి నాలో నేను మురిసుపోతూ, తామరాకుమీద నీటి బిందువుల్లా, తన పూకురమ్మల పై కనబడుతున్న పాయసాన్ని పెదవులతో శబ్ధం వచ్చేలా జుర్రుకున్నాను. తను గట్టిగా మూల్గింది. ” స్ స్ స్ స్ .ఆమ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ హ్ స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ మ్మ్మ్ హ్ స్హ్హ్ అక్ .ఆంగ్ గ్ గ్ గ్.”కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న కుంభాలను చూసి కసెక్కిపోయిన నేను, కుడి పిర్రను చరచి, సుమ త్తా తొడలు కొంచం విడదీయి.””మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్మ్మ్ హ్ స్స్ మ్మ్ హ్ స్.”( కొద్దిగా తొడలు విడదీసింది. కాకిపిల్ల నోరులా పూ రెమ్మలు కొద్దిగా విచ్చుకున్నాయి)నేను మోకాళ్ళమీద ప్రాకుతూ తన దగ్గరకంటూ వెళ్ళి, ఎగిసెగిసి పడుతున్న నా గూటాన్ని పట్టుకుని, తన పిర్రల మీద ‘తప తపా మని కొట్టాను. తను వాంఛతో నడుమును

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *